מקבלי עיטור ל"איש כפעלו"

מקבלי עיטור ל"איש כפעלו"
מקבלי עיטור ל"איש כפעלו"

 
הונהג ע"י מרכז "הפועל" ביום 3 לפברואר 1963
עודכן ע"י ועדת העיטור ביום 10 באפריל 2019
עודכן ואושר ע"י דירקטוריון מרכז "הפועל" בתאריך 15.4.2019

עיטור הכבוד "עמית כבוד לכל ימי חייו"
העיטור "עמית כבוד לכל ימי חייו" ניתן לראשונה בשנת 1982, מבלי שנקבע לו תקנון ספציפי נפרד.
וועדת העיטור "לאיש כפעלו" החליטה כי תקנון "לאיש כפעלו", יחול גם על עיטור "עמית כבוד לכל ימי חייו" בשינויים המתחייבים:
א. העיטור "עמית כבוד", נחשב ליוקרתי יותר מל"איש כפעלו".
ב. העיטור "עמית כבוד", ניתן לאישים רמי מעלה הקשורים לספורט וכן לספורטאים בדרג עליון
ו/או ספורטאי עבר מצטיינים, המהווים מופת וסמל.
ג. העיטור "עמית כבוד לכל ימי חייו", יכול להינתן גם למי שכבר הוענק לו העיטור "לאיש כפעלו".

תקנון "לאיש כפעלו"
1. מרכז "הפועל" מעריך ומוקיר את פעילותם רבת השנים של נציגי אגודות הפועל לדורותיהם וברצונו להעניק לנבחרים שביניהם עיטור כבוד הנושא את השם "לאיש כפעלו".
הגדרות:
א. וועדת איש כפועלו- וועדה מיוחדת שתמונה ע"י דירקטוריון מרכז "הפועל"
ב. מועמד לקבלת עיטור "לאיש כפעלו"- מועמד אשר מיוחסות לו אמות מידה
המופרטות בסעיף 6 מטה.
ג. ועדת המשנה-ועדת בת 3 חברים שימנה מנכל "הפועל" לצורך מיון המועמדים
לקבלת עיטור "לאיש כפעלו" ולהגשת המומלצים המתאימים לדיוני וועדת "לאיש
כפעלו".
ד. המלצה - המלצה שהוגשה עד המועד האחרון שקבעה וועדת "לאיש כפעלו"
ה. מזכיר הוועדה - מנכ"ל מרכז "הפועל" ימנה מזכיר לוועדה . מזכיר הוועדה יבצע את
כל המטלות הקשורות בעבודת הוועדה.
ו. נהלי עבודת הוועדה - נהלים שקבעה הוועדה בהתאם לאמור מסעיף 8 עד 14
ובכלל בתקנון זה.
2. העיטור יוענק אחת לשנה ויוגבל בכל פעם לעד עשרה נבחרים בלבד. במקרים יוצאי דופן, ניתנת לוועדה הסמכות להגדיל את מספר הנבחרים, ובלבד שלא יעלה על שנים עשר.
3. מיון המועמדים מבין אלה שהגישו בקשה לקבלת העיטור "לאיש כפעלו" תיעשה ע"י ועדת המשנה שתכין את ההצעות לדיון במליאת הועדה, ללא גלוי זהות הממליצים. מליאת הועדה תקבע סופית את המועמדים הזוכים בעיטור.
4. כל אדם יהא רשאי להגיש לוועדה "לאיש כפועלו" המלצות לאנשים אותם הוא רואה כראויים לקבלת העיטור. ההצעה וההמלצה לא יכללו את שם הממליץ או פרטים המרמזים על זהותו, אחרת ההמלצה תפסל.
5. אמות המידה לבחירת מומלצים הראויים לקבלת העיטור, תהיינה כדלקמן:
א. תרם תרומה משמעותית לקידומו של "הפועל".
ב. העניק שירות מיוחד, המאדיר את שמו של "הפועל".
ג. השיג או היה שותף להשגת הישג חברתי בלתי רגיל, בתחומי העשייה
והפעילות של "הפועל".
ד. השיג הישג ספורטיבי יוצא מגדר הרגיל.
ה. בעת ההחלטה על הענקת העיטור, תביא הוועדה בחשבון (נוסף על הנימוקים הנ"ל), גם את תכונותיו האישיות של המועמד.
ו. הוועדה ,תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה ,להמליץ בפני ולקבל אישור מאת
דירקטוריון "הפועל", על העדפה מתקנת ו/או תיקון אפליה לפני קבלת
החלטותיה.
6. הוועדה תהא רשאית להמליץ ,על הענקת העיטור ,גם לאישים שאינם או לא היו חברי
"הפועל", עבור פעולה מיוחדת שנעשתה על ידי אותם גורמים המקדמים את "הפועל"
בצורה משמעותית.
7. הוועדה תביא את החלטותיה לאישורו של דירקטוריון "הפועל".
8. מרכז "הפועל" יעביר את החלטת הדירקטוריון ואת שמותיהם של הזוכים בעיטור הכבוד לזוכים ולממליצים עד שבוע ימים לפני טקס הענקת העיטורים.
9. נימוקי הענקת העיטור יפורסמו בחוברת המיועדת לכך כמפורט בסעיף 12 להלן.
הוועדה תדווח לממליצים אשר המלצתם לא התקבלה, על החלטת הוועדה כאמור.
10. העיטור יוענק לחתניו, בטקס חגיגי מתאים לחלוקת עיטורי הכבוד.
עיטור הכבוד יימסר לחתניו בצירוף תעודה מתאימה ובה פירוט נימוקי הוועדה.
11. למען הסר ספק - עיטור "לאיש כפעלו" יוענק לזוכה בו פעם אחת בלבד. ואולם זוכה
בעיטור "לאיש כפעלו", יוכל לקבל גם את העיטור המיוחד של "עמית כבוד לעד" עפ"י קריטריונים שיקבעו ע"י חברי דירקטוריון הפועל.
12. יונהג רישום בחוברת מיועדת, של כל מקבלי עיטורי הכבוד ובו יירשמו:
א. שמו וקיצור תולדות חייו של מקבל העיטור.
ב. תאריך הענקת העיטור.
ג. הנימוק להענקת העיטור.
ד. ניהול רישום דיוני והחלטות הוועדה יהיה בתחום אחריות לשכת מנכ"ל
מרכז "הפועל" .
13. הוועדה רשאית להחליט, על שלילת העיטור מכל אדם אשר קיבל
העיטור, ואח"כ הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
14. כל הנאמר בלשון זכר תקף גם בלשון נקבה.