ביטוח וטפסים

חוק הספורט, התשמ"ח-1988 מחייב אגודת ספורט (שהוגדרה בחוק: "חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי"), ארגון ספורט ("תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים"), התאחדות ("תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט") ואיגוד (הגדרה זהה לזו של התאחדות) לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

שר החינוך והתרבות הוסמך לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו
פוליסות ביטוח עונת 2018-19

פוליסות ביטוח עונת 2018-19

פוליסות ביטוח עונת 2018-19

פוליסות ביטוח עונת 2017/18

פוליסות ביטוח עונת 2017/18

טפסים של פוליסות ביטוח לעונת 2017/18

פוליסות ביטוח עונת 2016/17

פוליסות ביטוח עונת 2016/17

טפסים של פוליסות ביטוח לעונת 2016/17

טפסים נפוצים

טפסים נפוצים

טפסים נפוצים של התאגיד לפעילות גופנית הפועל

חוק הספורט - ביטוח

חוק הספורט - ביטוח

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-18(ג) לחוק הספורט, תשמ"ח-1988...

פוליסות ביטוח עונת 2015/16

פוליסות ביטוח עונת 2015/16

טפסים של פוליסות ביטוח לעונת 2015/16