מקבלי עיטור ל"איש כפעלו"

מקבלי עיטור ל"איש כפעלו"
מקבלי עיטור ל"איש כפעלו"

הונהג ע"י מרכז "הפועל" ביום 3 לפברואר 1963
עודכן ע"י ועדת העיטור ביום 3 לינואר 2005
 
עיטור הכבוד "עמית כבוד לכל ימי חייו"
העיטור "עמית כבוד לכל ימי חייו" ניתן לראשונה בשנת 1982, מבלי שנקבע לו תקנון ספציפי נפרד.
וועדת העיטור "לאיש כפעלו" החליטה כי תקנון "לאיש כפעלו", יחול גם על עיטור "עמית כבוד לכל ימי חייו" בשינויים המתחייבים:
א. העיטור "עמית כבוד", נחשב ליוקרתי יותר מל"איש כפעלו".
ב. העיטור "עמית כבוד", ניתן לאישים רמי מעלה הקשורים לספורט וכן לספורטאים בדרג עליון
ו/או ספורטאי עבר מצטיינים, המהווים מופת וסמל.
ג. העיטור "עמית כבוד לכל ימי חייו", יכול להינתן גם למי שכבר הוענק לו העיטור "לאיש כפעלו".

תקנון "לאיש כפעלו"

דירקטוריון "הפועל" ימנה ועדה בת 7-13 חברים/ות, אשר תהא ממונה על מתן עיטור כבוד "לאיש כפעלו".
הוועדה תהא רשאית להקים ועדת משנה בת 3 חברים, על מנת שתבחן את ההצעות ואת ההמלצות ותגיש למליאת הוועדה ובאמצעותה לדירקטוריון, הצעה מנומקת בדבר מועמדים הראויים לקבלת העיטור.
כל הרואה עצמו ראוי, רשאי להציע לוועדה מועמד/ים לקבלת העיטור.
דירקטוריון "הפועל", יאשרר את החלטת וועדת העיטור וימסור אותו לחתן הפרס, בצירוף תעודה מתאימה ובה פירוט נימוקי הועדה.
1. העיטור יוענק לחברי "הפועל" בעבור:
א. תרומה משמעותית לקידומו של "הפועל".
ב. שירות מיוחד, המאדיר את שמו של "הפועל".
ג. הישג חברתי בלתי רגיל, בתחומי העשייה והפעילות של "הפועל".
ד. הישג ספורטיבי יוצא מגדר הרגיל.
2. לאישים שאינם חברי "הפועל", יוענק העיטור עבור :
א. שירות מיוחד לחינוך הגופני במדינת ישראל.
ב. הישג ספורטיבי יוצא מגדר הרגיל.
ג. פעילות מיוחדת, המקדמת את "הפועל" בצורה משמעותית.
3. בעת ההחלטה על הענקת העיטור, תביא הוועדה בחשבון (נוסף על הנימוקים הנ"ל) גם את תכונותיו האישיות של המועמד.
4. יונהג פנקס מיוחד לעיטורי הכבוד ובו יירשמו :
א. תאריך הענקת העיטור.
ב. המספר הסידורי של המדליה והתעודה.
ג. שמו וקיצור תולדות חייו של מקבל העיטור.
ד. הטעם להענקת העיטור.
ניהול הפנקס, יוטל על אחד מחברי ועדת העיטור.
5. שמות בעלי העיטור וטעמי הענקת העיטור, יפורסמו ברבים.
העיטור יימסר לחתניו, במעמד חגיגי ובטקס מתאים.
6. הוועדה תהא רשאית להחליט, על שלילת העיטור מכל אדם אשר קיבלו, במקרה שהורשע בפלילים על ידי בית משפט מוסמך של מדינת ישראל, בעבירה שיש עמה קלון.
7. העיטור יוענק מדי שנתיים. מספר מקבליו יהא חמישה ואולם ניתן יהא להגדילו במקרים יוצאים מן הכלל, ובלבד שלא יעלה על עשרה.
8. למען הסר ספק- העיטור יוענק לזוכה בו פעם אחת בלבד. ואולם, זוכה בעיטור "לאיש כפעלו", יוכל לקבל גם את העיטור המיוחד של "עמית כבוד לכל ימי חייו".

רשימת מקבלי עיטורי "לאיש כפועלו" ו"עמית כבוד לכל חייו"